Emne

Sidste dages hellige og uddannelse: Oversigt

 

Uddannelse ligger medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige meget på hjerte og giver genlyd i de mange andre værdier, der har stor betydning for dem. Sidste dages hellige holder meget af læring og er dedikerede i deres tilegnelse af viden. Deres forpligtigelse til uddannelse både af princip såvel som praksis er tydelig i deres overbevisninger, undervisning og hverdagsaktiviteter. De fastslår, at uddannelse er en bred, livslang stræben, der indeholder en mangfoldighed af vigtige formål. De har en unik forståelse for, hvad uddannelse er – et princip, der anerkender både den menneskelige sjæl og intelligens. Derudover har de sidste dages hellige en tradition for uddannelse, der både er rig og mangeårig og er noget, som de værdsætter og fortsat bibeholder. Fordi sidste dages hellige mener, at uddannelse er noget, der fortjener deres største anstrengelser, lægger de væsentlige ressourcer og energi i det.

I. Sidste dages hellig forståelse af uddannelse

Formålet med uddannelse

Princippet om uddannelse er tæt forbundet med de grundlæggende overbevisninger, som de sidste dages hellige har angående Gud, livet og dem selv. For eksempel fastslår sidste dages hellige, at Gud er alvidende. De belæres ligeledes i, at »Guds herlighed er intelligens, eller med andre ord, lys og sandhed.«[1] De tror også på, at i kraft af at være Guds børn, så er formålet med alle mennesker en kontinuerlig stræben efter at blive som han er, og de ser uddannelse som en vigtig del af denne stræben. Derfor er livet ifølge sidste dages hellige ikke blot en prøvetid, men også en skole, hvor man udvikler forståelse gennem både studium og erfaring.[2] Uddannelse er et af livets mest vigtige formål og har en evigtvarende værdi, der overgår døden.[3] Det ultimative formål er udviklingen af en forfinet, oplyst og guddommelig karakter.[4]

På grund af uddannelsens enorme og vedvarende værdi, så tror sidste dages hellige på, at Gud har gjort uddannelse til en guddommelig befaling, som hans børn er ansvarlige for.[5] Både i Bibelen og i Mormons Bog lyder denne befaling med opfordringer om at søge, »banke på« og bede om kundskab; nutidig åbenbaring og profeter giver direkte instruks om at lære, og fremhæver, at læring er afgørende for frelse. Kirkens grundlægger, Joseph Smith, erklærede, at »et menneske bliver ikke frelst hurtigere, end det tilegner sig kundskab« og at »det er umuligt for et menneske at blive frelst i uvidenhed«.[6] Sidste dages hellige fastslår også, at Gud tager aktivt del i sine børns uddannelse. Han oplyser forstanden; han lover, at de anstrengelser, der bliver lagt i at lære, bliver set og mødt med hans vise dispensationer af kundskab.[7]

Bag den sidste dages hellige tilgang til uddannelse ligger der en særlig forståelse for læring og viden. Sidste dages hellige lægger meget vægt på, at uddannelse gavner og involverer hele personen, både sind og ånd. Uddannelse er ikke udelukkende intellektuelt, tværtimod søger sidste dages hellige læring »ved studium og også ved tro«(L&P 88:118). Dette indebærer til dels, at sidste dages hellige anerkender den form for læring, der både omfatter intelligens og åndelig indsigt. [8] De anerkender også, at disse ikke er ubeslægtede: for eksempel er åndelig forståelse nødvendig, for at en rationel forespørgsel kan tillægges det ultimative formål.[9] Deudover fastslår sidste dages hellige, at tro og fornuft nødvendigvis ikke er hinandens fjender.[10] Søgen efter sandhed bliver derfor grænseløs. Dog værdsætter sidste dages hellige den form for forståelse, der bringer søgende nærmere Gud og hjælper til at opnå livets vigtigste formål.[11]

Selv om uddannelse spiller en afgørende rolle i den sidste dages hellige teologi, har den også en anden personlig værdi. Sidste dages hellige tror på, at uddannelse har forbindelse med og øger livserfaring. Brigham Young forklarede, at »uddannelse er evnen til at tænke klart, til at handle vel i verdens værk og til at påskønne livet«.[12] Sidste dages hellige værdsætter god intelligent og den rigdom, som uddannelse føjer til livserfaring. De opmuntres til at holde af lærdom og at lære og vedkender sig, at viden giver personlig styrke.[13]

Sidste dages hellige mener også, at læring bør have en praktisk værdi; den bør forbedre ens evne til at give sociale bidrag, til at blive økonomisk selvhjulpen og til generelt at »handle vel i verdens værk«.[14] Sidste dage hellige anerkender, at uddannelse er afgørende af moralske og praktiske grunde, der rangerer fra at støtte og opdrage deres børn til at deltage i det større samfund. Uddannelse er et alvorligt ansvar for forældre, der er ansvarlige for at sørge for livets fornødenheder for deres børn. Kirkens præsident Thomas S. Monson har opmuntret både mænd og kvinder til at stræbe efter uddannelse for at kunne deltage i en konkurrencepræget, økonomisk verden.[15] Uddannelse gør det også muligt for dem, der ønsker at gøre en større forskel til det bedre i deres samfund at gøre det. Det øger deres evne til at tjene menneskeheden.

Sidste dages hellige fastslår naturligvis, at uddannelse også er afgørende i den nærmeste familie. Eftersom de sidste dages hellige anser familien for at være den vigtigste bestanddel i samfundet, så anser de også hjemmet for at være et sæde for lærdom. Gud har også givet forældre det guddommelige ansvar at opdrage deres børn »i lys og sandhed« (L&P 93:40). Det er deres ansvar, at deres børn når en modenhed både på det intellektuelle, sociale og åndelige område gennem forskrift og eksempel. Opdragelsen af børn anses som et samarbejde med Gud, og forældre og andre undervisere er ansvarlige for at vejlede børnene i en retning, der vil gavne dem nu og for evigt.[16]

Uddannelsens spændvidde

Den sidste dages hellige forståelse for uddannelse er omfattende, ikke blot over for forskellige former for læring, men også på andre områder. Kirkens lære har en enorm mængde af værdifuld viden, der omfatter en ubegrænset række af timelige og religiøse emner. Geografi, kultur, historie, videnskab og et utal af andre emner hører ind under disse vidtspændende parametre, der rækker langt ud over det traditionelle omfang af religiøs viden.[17] På et vist plan skelner sidste dages hellige netop ikke mellem »timelig« og »religiøs« viden. De anser al form for sandhed som værende relevant og hellig.

Selv om begrebet »uddannelse« ofte antyder formel skolegang, så vedkender sidste dages hellige, at det kan være forbundet med langt mere end det. De opmuntres til at anse uddannelse som et personligt ansvar. [18] De belæres om, at hver enkelt person bør stræbe selvstændigt efter en uddannelse ud fra deres livs kontekst, således at de lærer på den måde og til den grad, som deres omstændigheder tillader det.[19] Selv om sidste dages hellige anser formel uddannelse som uundværlig, så værdsætter de også mange former for individuel læsning, studium, tanker og observation. De fastslår, at et væld af viden er tilgængelig for de mennesker, der vil tage del i den.

Til sidst er uddannelse for sidste dages hellige et princip, der strækker sig over evigheden. Et sidste dages hellig skriftsted forklarer, at »uanset hvilket intelligensniveau vi opnår i dette liv, så vil det følge med os i livet efter døden« (L&P 130:18). Sidste dages hellige anser også uddannelse som værende en evig bedrift; de forventer og håber på et langt læringsforløb, der spænder langt ind i fremtiden.

II. Den sidste dages hellige tradition for uddannelse

Den tradition for uddannelse [20], der ligger til grund for Jesu Kristi kirke af Sidste Dages Hellige, er solid og mangeårig – det er i sandhed dets folks særkende.[21] I næsten 200 år har de sidste dages hellige udviklet uddannelsesinitiativer og bibeholdt en kultur, hvori uddannelse har været en altafgørende sag. Denne tradition kan føres tilbage til Kirkens tidligste tid.

I tillæg til Bibelen og Mormons Bog har sidste dages hellige set hen til guddommelig åbenbaring modtaget af Kirkens grundlægger, Joseph Smith, for at få en struktur og en fornemmelse af formål vedrørende deres lære.[22] Blandt andet har nutidige skrifter opmuntret de hellige til at værdsætte og konstant søge alle former for visdom og til flittigt at undervise hinanden, således at de »mere fuldkomment kan blive undervist i teori, i princip, i lære [og] i evangeliets lov« (L&P 88:78). En sådan lære har ansporet til forskellige former for uddannelsesforsøg igennem forløbet af de sidste dages hellige historie.

Denne lære øgede tidlige sidste dages helliges forpligtigelse til at uddanne deres børn og forfølge deres hengivenhed over for personlig udvikling og uddannelsesmæssig vækst. Som mange nutidige familier, sørger sidste dages hellige for uddannelse i hjemmet, men de stræber også efter den formelle uddannelse. I løbet af det 19. århundrede, da uddannelse kun var for de færreste mennesker, så organiserede de hellige i Kirtland i Ohio deres egne skoler. Nogle af disse gav præstelig og religiøs undervisning og andre underviste samfundets borgere – også kvinder og unge – undervisning i sprog, regning, grammatik og anden elementærviden fra det traditionelle pensum.

I det 19. århundrede banebrød de sidste dages hellige også med uddannelsesprogrammer ved kolonisationsgrænsen i det utæmmede Missouri og oprettede i 1831 den første skole i det, der i dag er Kansas City. Få år senere havde de et fuldt udviklet samfund, der omfattede både høj kultur og højere uddannelse i deres nyopførte by, Nauvoo i Illinois. Kirkens ledere havde forklaret, at et af de største formål med at samle de sidste dages hellige var at de kunne nyde fordelene ved uddannelse, og i Nauvoo blev mange af disse fordele realiseret.[23] Skoler, klubber, teatre, museer, forelæsningssale, litteraturkredse og andre foreninger blev planlagt og organiseret. De hellige oprettede et universitet, University of the City of Nauvoo, som administrerede byens uddannelsessystem. Besøgende i Nauvoo så et folk, der var forpligtede over for deres religiøse principper samt udviklingen af deres intellekt.[24]

Uddannelse forblev en prioritet selv da de sidste dages hellige spredte sig ud til det vestlige USA, for at kolonisere det i den sidste halvdel af det 19. århundrede. I et forsøg på at holde gang i uddannelsen forestod Kirkens ledere Brigham Young, John Taylor og Wilford Woodruff dannelsen af stavsskoler og »akademier«, som kanaliserede de sidste dages helliges ofte sparsomme ressourcer ind til et organiseret uddannelsesprogram. Mange af disse stavsskoler og akademier er siden blevet til områdets nutidige high schools, colleges og universiteter. Da alternativer blev tilgængelige afbrød Kirken megen af sin indsats i at stille en ikke-religiøs uddannelse til rådighed. I stedet udviklede den supplerende religiøs uddannelse for studerende i alle aldre.

III. Kirkens Uddannelsesinitiativer

Uddannelse har traditionen tro fortsat en vigtig plads i de sidste dages hellige liv og overbevisning.

Ud over at lægge vægt på deltagelse i søndagens gudstjeneste, at komme i templet og til andre møder, så har Kirken en række af formelle initiativer, der støtter medlemmerne i deres stræben efter uddannelse.

Kirkens anerkendelse af behovet for god og vid uddannelse ses i støtten til dens colleges og universiteter. Kirken ejer og driver tre universiteter (Brigham Young University, Brigham Young University-Hawaii og Brigham Young University-Idaho) samt et college (LDS Business College). På disse institutioner kombineres den sekulære uddannelse med Kirkens idealer og religiøse principper. Kirken har også grundskoler og gymnasier i Mexico, Tonga, Samoa, Fiji og Kiribati.

Kirkens seminar og institut udgør Kirkens uddannelsessystem. Disse institutioner understreger vigtigheden af at udvikle allround uddannelse, der omfatter religiøs lærdom og tro.

Seminar er et fireårigt religiøst uddannelsesprogram for high school-elever af alle trossamfund. Hvert år studeres der i et af følgende sidste dages hellig skrift – Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Mormons Bog eller Lære og Pagter. Fuldtidsansatte og frivillige undervisere forestår undervisningen af seminarklasserne - ofte i kirkens bygninger. Der er omkring 350.000 seminarelever verden over.

Institut tilbyder religiøs uddannelse til unge mennesker i alderen 18 - 30 år på over 2.500 steder rundt om i verden, hvoraf mange af de unge er college- eller universitetsstuderende. Institutklasserne omfatter skriftstudium, Kirkens historie, lærdomme, og hvordan man forbereder sig på ægteskab og kirkemissioner. Der er på nuværende tidspunkt omkring 350.000 studerende tilmeldt institut.

Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond, der blev grundlagt af Kirken i 2001, giver unge kvalificerede kirkemedlemmer i verdens udviklingsområder mulighed for at opnå en uddannelse, der er nødvendig for at forbedre deres økonomiske muligheder. Kirkens medlemmer giver bidrag til fonden, og det forventes at fondens modtagere tilbagebetaler lånet med en meget lav rente. Siden dens oprettelse har Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond udviklet sig til en omfattende bedrift, der har hjulpet tusinder af mennesker.[1] L&P 93:36.

[2] Se Thomas S. Monson, »Se til Gud og lev«, Stjernen, juli 1998, s. 59-62; Bruce C. Hafen, »Forsoningen: Alt for alle«, Liahona, maj 2004, s. 97-99.

[3] Se L&P 130:19.

[4] Se Dallin H. Oaks, »A House of Faith«, BYU Studies 1996, s. 117-118.

[5] Se Dieter F. Uchtdorf, »To principper, der gælder for enhver husstand« Liahona, nov. 2009, s. 58.

[6] Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 263.

[7] 2 Nefi 28:30; L&P 88:11.

[8] Joseph Fielding Smith forklarede udtrykkeligt, at »viden kommer både gennem fornuft og åbenbaring«. Se »Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness«, A Golden Era of Continuing Education, Brigham Young University, 1971, s. 2; L&P 9:2.

[9] Se Henry B. Eyring, »An Education for Real Life«, Ensign, okt. 2002, s. 14-21.

[10] Se Richard C. Edgley, »Tro – Valget er dit«, Liahona, nov. 2010, s. 31-33.

[11] Se 2 Nefi 9:29.

[12] Citeret i George H. Brimhall, »The Brigham Young University«, Improvement Era, juli 1920, s. 831.

[13] Se Dieter F. Uchtdorf, »To principper, der gælder for enhver husstand«, s. 58.

[14] James E. Faust, »Learning for Eternity«, BYU-foredrag, 18. nov. 1997, s. 3.

[15] Se Thomas S. Monson, »Great Expectations«, BYU-foredrag, 11. jan. 2009, s. 3.

[16] Se L. Tom Perry, »Mødre, der underviser børn i hjemmet«, Liahona, maj 2010, s. 29-31.

[17] Se L&P 88:79, 90:15.

[18] Se Russell M. Nelson, »Hvor findes visdom?« Stjernen. jan. 1993, s. 5-7.

[19] Se Dieter F. Uchtdorf, »To principper, der gælder for enhver husstand«, s. 58.

[20] Som ressource til SDH uddannelseshistorie, se BYU’s »Education in Zion« udstillingstekst, tilgængelig her.

[21] Se James E. Faust, »Learning for Eternity«, s. 2.

[22] Se Dallin H. Oaks, »A House of Faith«, s. 115.

[23] Se Sidney Rigdon, »To the Saints Abroad«, Elders’ Journal, aug. 1838, s. 53.

[24] Se fx: »Highly Important from the Mormon Empire«, New York Herald, 17. jun. 1842, s. 2.

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.