Emne

Rettigheder og brugerinformation (opdateret 21. feb. 2012)

VILKÅR FOR ANVENDELSE 

Ved at anvende denne hjemmeside accepterer du vilkårene herunder. Anvend ikke denne hjemmeside, hvis du ikke kan acceptere nogle af vilkårene. Vi forholder os til enhver tid ret til at ændre disse vilkår, så vær opmærksom på ændringer af disse vilkår, hver gang du anvender denne hjemmeside. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter offentliggørelse af en eventuel ændring af vilkårene betyder, at du accepterer disse ændringer.

RETTIGHEDER OG FORBEHOLD

Denne hjemmeside ejes og administreres af Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Vi ejer eller har tilladelse til at anvende alle materialer, som findes på denne hjemmeside (herunder grafik, tekst, ikoner, skærmbilleder, databaser, medier og generelle oplysninger). Medmindre andet er angivet, må materialer fra denne hjemmeside udelukkende ses, downloades og udskrives til personligt og ikke-kommercielt brug. Derudover må materialerne gengives af personale ved nyhedsmedier i traditionelle offentlige nyhedsfora, medmindre andet er angivet. Derudover må materialerne gengives af personale ved nyhedsmedier i traditionelle offentlige nyhedsfora, medmindre andet er angivet.Materiale fra denne hjemmeside må ikke anvendes på en anden hjemmeside eller et computernetværk uden vores tilladelse. Materiale fra denne hjemmeside må ikke videresendes eller distribueres til andre hjemmesider. Man må ikke anvende oplysninger fra denne hjemmeside (herunder navne og adresser på dem, der har indsendt oplysninger) til at sælge eller fremme produkter eller ydelser, til at opnå kunder eller til noget andet kommercielt formål.

Uanset ovennævnte forbeholder vi os fuld ret til efter eget skøn at nægte, inddrage eller begrænse brugen af denne hjemmeside, herunder gengivelse af hjemmesidens indhold. Det er dog ikke vores ansvar at afgøre, hvad »rimelig anvendelse« betyder for dem, der ønsker at anvende materialer fra denne hjemmeside. Det er alene brugerens ansvar. Derudover er vi ikke forpligtede til at anføre yderligere kildeangivelser eller til at garantere, at materialer må anvendes på anden måde. Dette ansvar er i sidste ende også brugerens. Kirken forbeholder sig dog retten til at forhindre krænkelse af dens materialer og til at fortolke begrebet »rimelig anvendelse«, som det forstås ifølge loven.

ADFÆRDSKODEKS

Du lover, at du ikke personligt eller som en del af en kollektiv indsats vil indsende eller placere oplysninger på denne hjemmeside, der kan anses for skadelige eller fornærmende af andre brugere. Du vil heller ikke udgive dig for en anden bruger for at skjule din identitet eller involvere andre i sådanne handlinger. Du lover ikke at gøre noget, der kan forstyrre formidlingen af data til og fra denne hjemmeside, påvirke denne hjemmesides hjælpefunktioner eller ydeevne eller omgå kontrol eller regler for anvendelse, som vi har indført. Du forstår, at resultatet af skadelige eller fornærmende handlinger kan omfatte ophævelsen af din ret til at bruge denne hjemmeside og eventuelt sagsanlæg.

LINK

Af hensyn til brugervenligheden kan denne hjemmeside indeholde link til hjemmesider, der administreres af andre. Disse hjemmesider vedligeholdes eller kontrolleres ikke af os, og vi er ikke ansvarlige for deres indhold. Selv om vi har bestræbt os på kun at indsætte link til gode og passende hjemmesider, kan nogle af dem indeholde upassende eller anstødeligt materiale. Kontakt os straks, dersom du skulle støde på noget sådant, når du anvender hjemmesiden.

Vi antager, at de, som frigiver oplysninger på internettet, forventer, at de vil være offentligt og bredt tilgængelige. Derfor mener vi, at det at indsætte link til andre hjemmesider er tilladt og i overensstemmelse med brugernes forventninger til internettet. Skulle adgang til en given hjemmeside blive begrænset, bør hjemmesidens administrator straks orientere os.

JURISDIKTION OG LOVVALG

Denne aftale henlægges under lovgivningen i staten Utah i USA, som om aftalen var indgået og opfyldt i staten. Fravigelige lovvalgsregler finder således ikke anvendelse. Ethvert søgsmål vedrørende håndhævelse af denne aftale eller nogen sager, som vedrører denne hjemmeside, skal indbringes for enten føderale eller statslige domstole i Salt Lake City i Utah. Hermed indvilliger du i, at disse domstole er rette værneting for ethvert sådant søgsmål. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller helt eller delvist ikke kan håndhæves, påvirkes de resterende bestemmelser ikke, medmindre vi skønner, at den ugyldige bestemmelse er et grundlæggende vilkår i aftalen, i hvilket tilfælde vi forbeholder os ret til efter eget skøn at udbedre aftalen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi kan ikke holdes erstatningsansvarlige for eventuelle tab som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge materiale på denne hjemmeside eller dertil knyttede hjemmesider. Herunder blandt andet indtægtstab, afbrydelse af igangværende forretninger og tab af programmer eller andre data på dit informationssystem. I intet tilfælde overstiger vores ansvar over for dig for alle skader, lidte tab eller for deraf følgende handlinger det beløb, som du, om noget, måtte have betalt for adgang til denne hjemmeside eller linkede hjemmesider.

FRALÆGGELSE AF ANSVAR

MATERIALET PÅ DENNE HJEMMESIDE OG HJEMMESIDER MED LINK STILLES TIL RÅDIGHED »SOM DET ER« OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET. I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER GÆLDENDE RET FRASKRIVER VI OS ETHVERT DIREKTE ELLER INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EJENDOMSRET OG INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. VI GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONER INDEHOLDT PÅ DENNE HJEMMESIDE VIL VÆRE FRI FOR AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE RETTET ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN UNDERSTØTTENDE SERVER ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER.

VAREMÆRKER

»Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige«, »Liahona«, »Mormons Bog« og »mormon« er registrerede varemærker tilhørende Intellectual Reserve, Inc.

SPØRGSMÅL OG OPHAVSRETBESKYTTEDE MATERIALER

Du kan kontakte Kirkens ophavsretskontor med spørgsmål eller for at få oplysninger om ophavsret på Kirkens materialer på:

Telefon: 001-801-240-3959 eller 001-800-453-3860, lokal 2-3959

Fax: 001-801-240-1187

E-mail:cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Udfyld den relevante formular, der vedrører dit ønske, ved anmodninger om at benytte Kirkens ophavsretsbeskyttede materialer:

Til almindelige anmodninger:Copyright Request Form

Til materialer, der skal bruges i et manuskript:Copyright Request – Manuscript Form

Til skabelse af musikarrangementer:Copyright Request – Music Arrangement Form

Anmodningsformularen og andre nødvendige materialer, der er beskrevet på anmodningsformularen, kan sendes til:

Att.: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018, USA

Du kan også sende formularen med fax eller e-mail til faxnummeret eller e-mailadressen nævnt herover:

Bemærk: Den forventede ekspeditionstid for et svar på en ikke-kommerciel anmodning er 2-4 uger; kommercielle anmodninger kræver ca. 4-6 uger.

Ikrafttrædelsesdato: 21. februar 2012

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.