Emne

Mormonisme for begyndere: Ofte stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige findes overalt i samfundet, i erhvervslivet og velgørende foreninger, som undervisere og på universiteter, i politiske partier og det offentlige, i underholdningsindustrien og i nyhedsmedier.

Newsweek beskrev sidste dages helliges rennomé: »Uanset, hvor de sidste dages hellige bor, så er de en del af et netværk af gensidig omsorg; i de sidste dages helliges teologi er alle på en eller anden måde kaldet til at tjene, alle er på en eller anden måde bemyndiget til at gøre godt og til selv at modtage. Det er det 21. århundredes pagt om omsorg. Denne omsorg er ikke kun begrænset til kirkemedlemmer, men går langt videre.« 

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den fjerdestørste kristne kirke i USA. Over halvdelen af dens 14 millioner medlemmer bor uden for USA. På trods af trossamfundets vækst og synlighed, viser undersøgelser fortsat, at relativt få mennesker er bekendt med de sidste dages helliges lære.

Kirken har som institution ansvaret for offentligt og klart at formulere sin officielle lære. TIl gengæld kan journalister bidrage til at informere offentligheden med korekt gengivelse af disse læresætninger. Og journalister bør i den sammenhæng være opmærksomme på nogle af de almindelige faldgruber. Fx kan journalister, der lever med et tidspres, have en tendens til at finde en mindre væsentlig side af troen og slå den stort op, som om det var en central del af Kirkens lære. Desuden kan oprigtige kommentatorer i deres beskrivelse ofte lægge for megen vækt på det, som andre ser som » anderledes« ved de sidste dages hellige, på bekostning af at fremhæve Kirkens grundlæggende læresætninger. Desværre maler det, som mange medlemmer kan bevidne, et forvrænget billede af Kirken og fortsætter med at forvirre offentligheden.

Trods disse komplikationer byder Kirken alle reelle forespørgsler velkommen fra alle former for medier. Kirken forventer, at journalister er korrekte og ærlige og fokuserer på troen, sledes som dens medlemmer opfatter og efterlever den. Kirken går ikke ind for sensationel og misvisende journalistik, der fremhæver abstrakte ideer, der ikke afspejler troen, lærdommene og skikkene hos Kirkens globale medlemsskare.

Hvad er det centrale i troen for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Grundlæggeren af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Joseph Smith, skrev: »De fundamentale principper i vores religion er … om Jesus Kristus, at han døde, blev begravet og opstod den tredje dag og fór til himmels; og alt andet, som falder ind under vores religion, er kun tillæg dertil.« Foruden ovenstående tror sidste dages hellige utvetydigt på, at -

  1. Jesus Kristus er verdens Frelser og Søn af vor kærlige himmelske Fader.
  2. Kristi forsoning muliggør, at menneskeheden kan blive frelst fra deres synder og vende tilbage og bo hos Gud og deres familie for evigt.
  3. Kristi oprindelige kirke, som den er beskrevet i Det Nye Testamente, er blevet gengivet i vore dage.

1. Jesus Kristus er verdens Frelser og Søn af vor kærlige himmelske Fader

Sidste dages hellige tror, at Gud sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at frelse hele menneskeheden fra deres synder (se Joh 3:16). Gud er en kærlig himmelsk Fader, der personligt kender sine børn, hører og besvarer deres bønner, og han viser dem barmhjertighed. Vor himmelske Fader og hans Søn, Jesus Kristus, er to særskilte væsener, men er sammen med Helligånden ét i vilje, formål og kærlighed.

Sidste dages hellige tilbeder Jesus Kristus som deres Frelser og Forløser. Han er helt central i Kirkens medlemmers tilværelse. De accepterer hans nåde og barmhjertighed; de søger at følge hans eksempel ved at blive døbt (se Matt 3:13-17), beder i hans hellige navn (se Matt 6:9-13), modtager nadveren (se Luk 22:19-20), gør godt mod andre (se ApG 10:38) og vidner om ham i både ord og gerning (se Jak 2:26).

2. Kristi forsoning muliggør, at menneskeheden kan blive frelst fra deres synder og vende tilbage og bo hos Gud og deres familie for evigt

Sidste dages hellige tror, at Gud har en plan for sine børn, hvor de skal vende tilbage og bo hos ham og blive »Kristi medarvinger« (Rom 8:17). For medlemmer af Kirken er Jesu Kristi offer helt centralt i Guds plan for vores lykke. Selv om mennesker begår fejl og synder, så betragter de sidste dages hellige dette liv på jorden som en mulighed for at udvikle sig og lære. De sidste dagens hellige tror på, at de ved at følge Kristi lære, anvende hans nåde og modtage dåb og andre ordinancer, bliver renset for synd gennem Kristi nåde og kan vende tilbage og bo hos Gud og deres familie for evigt.

3. Kristi oprindelige kirke, som den er beskrevet i Det Nye Testamente, er blevet gengivet i vore dage

Medlemmer tror på, at Kristus etablerede sin kirke oprindeligt »på apostlenes og profeternes grundvold« (Ef 2:20; se også Ef 4:11-14) med »én tro [og] én dåb« (Ef 4:5). De tror på, at denne grundvold af »én tro« gradvist forsvandt efter Kristi apostles død. Derved gik den oprindelige grundvold af myndighed til at lede Kirken tabt og måtte nødvendigvis gengives (se ApG 3:21). I dag forkynder medlemmer, at Herren virkelig har gengivet sin kirke med levende apostle og profeter, og det begyndte med den første profet for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Joseph Smith.

Kirkens medlemmer forstår, at familier er den vigtigste del af samfundet. Derfor bliver de mennesker, der følger Kristus og holder hans befalinger, lovet, at de skal leve med deres familie for evigt i guddommeligt fastlagte evige familieforhold.

Ofte stillede spørgsmål
 

Indledning

Kirkens medlemmers religiøse erfaring er baseret på et åndeligt vidnesbyrd fra Gud, der inspirerer hjertet og sindet og skaber et personligt forhold til Gud. Kirkens rolle er at hjælpe sine medlemmer i deres søgen efter at følge Kristi lærdomme. Kirkens centrale lære er derfor at stræbe på enhver måde efter være i harmoni med Kristi lære, som den er beskrevet i Bibelen og i anden hellig skrift, herunder Mormons Bog.

Sidste dages hellige tror på, at Kirkens lære, der er baseret på hellig skrift, forandrer mennesker ved at motivere dem til at blive mere som Frelseren. Præsident Boyd K. Packer fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Den sande lære ændrer, når den forstås rigtigt, holdning og opførsel.«

Med denne forståelse i tankerne kan de følgende svar på ofte stillede spørgsmål om Kirkens lære bidrage til at illustrere, hvad de sidste dages hellige tror på. Listen med spørgsmål er ikke altomfattende, men repræsenterer nogle af de oftest stillede spørgsmål fra nyhedsmedierne.

Er sidste dages hellige kristne?

Ja. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en kristen kirke, og er hverken katolsk eller protestantisk. Det er snarere en gengivelse af Jesu Kristi Kirke, som den oprindeligt blev etableret af Frelseren i Bibelens Nye Testamente. Kirken bekender sig ikke til de trosbekendelser, der fremkom i det tredje og fjerde århundrede, som nu er centrale for mange andre kristne kirker.

Sidste dages hellige tror på, at Gud sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at frelse hele menneskeheden fra død og deres personlige synder. Jesus er helt central i Kirkens medlemmers tilværelse. De søger at følge hans eksempel ved at blive døbt (se Matt 3:13-17), beder i hans hellige navn (se Matt 6:9-13), modtager nadveren (se Luk 22:19-20), gør godt mod andre (se ApG 10:38) og vidner om ham i både ord og gerning (se Jak 2:26). Den eneste vej til frelse er gennem tro på Jesus Kristus.

Hvad tror sidste dages hellige om Gud?

Gud bliver ofte omtalt i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige som vor himmelske Fader, fordi han er Fader til alle menneskers ånd, og de er skabt i hans billede (se 1 Mos 1:27). Det er en passende vending for Gud, der er venlig og retfærdig, alvidende og almægtig. Gud Faderen, hans Søn, Jesus Kristus, og Helligånden udgør for sidste dages hellige Guddommen eller Treenigheden. Sidste dages hellige tror på, at Gud har et legeme, men hans legeme er fuldkomment og herliggjort.

Tror sidste dages hellige på Treenigheden?

De sidste dages hellige anvender sædvanligvis udtrykket »Guddommen« til at henvise til Treenigheden. I de sidste dages helliges første trosartikel står der: »Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden.« Sidste dages hellige tror på, at Gud Faderen, Jesus Kristus og Helligånden er ét i vilje og hensigt, men ikke bogstaveligt talt samme væsen eller substans, som begrebet om Treenigheden normalt angiver.

Hvad er formålet med livet ifølge de sidste dages hellige?

For sidste dages hellige skal den jordiske eksistens ses i lyset af den store historiske sammenhæng fra det førjordiske liv, hvor alle menneskers ånd levede med vor himmelske Fader, indtil det kommende liv i hans nærhed, hvor fortsat udvikling, læring og forædling vil finde sted. Livet på jorden ses som en midlertidig tilstand, hvor mænd og kvinder prøves – og hvor de opnår erfaringer, som de ikke kan opnå andre steder. Gud vidste, at mennesket ville begå fejl, så han sørgede for en Frelser, Jesus Kristus, der kunne påtage sig verdens synder. For medlemmer af Kirken er den fysiske død ikke en afslutning, men begyndelsen på det næste skridt i Guds plan for sine børn.

Tror sidste dages hellige på Bibelen?

Ja. Kirken agter Bibelen som Guds ord, en bog med hellig skrift. Sidste dages hellige værdsætter dens lærdomme og tager del i et livslangt studium af dens guddommelige visdom. Desuden anvendes Bibelen til overvejelse og drøftelse under søndagens kirkemøder. Andre bøger med hellig skrift – herunder Mormons Bog – styrker og underbygger Guds lærdomme med flere vidner og indeholder gribende beretninger om personlige oplevelser, som mange personer har haft med Jesus Kristus. Kirkens apostel M. Russell Ballard udtaler: »Mormons Bog udvander eller reducerer ikke Bibelens værdi. Tværtimod, den udvider, understreger og fremhæver den.«

Hvad er Mormons Bog?

Mormons Bog er ligesom Det Gamle og Det Nye Testamente i Bibelen endnu et vidne om Jesus Kristus. Den indeholder beretninger fra profeter fra gammel tid, beretter om Guds gerninger blandt indbyggerne på det amerikanske kontinent. For sidste dages hellige er den hellig skrift sammen med Det Gamle og Det Nye Testamente.

Læs mere om Mormons Bog

Hvad er et sidste dages helligt tempel?

Templer har eksisteret gennem hele Bibelen. Disse bygninger blev betragtet som Herrens hus (se 2 Krøn 2:1-5). Kirkens medlemmer betragter sidste dages hellige templer som Herrens hus.

For sidste dages hellige er templer hellige bygninger, hvori de bliver undervist om Kristi centrale rolle i Guds plan for frelse og i deres personlige forhold til Gud.

I templer indgår medlemmer af Kirken pagter med Gud om at leve dydigt og trofast. De udfører også ordinancer på vegne af deres afdøde forfædre.

Sidste dages hellige templer bliver også brugt til at udføre vielser, hvor de trofaste loves evigt liv sammen med deres familie. For medlemmer af Kirken har familien meget stor betydning.

Læs mere om templer

Tror sidste dages hellige på nutidige profeter?

Ja. Kirken ledes i dag af apostle, hvilket afspejler den måde, hvorpå Jesus organiserede sin kirke på Bibelens tid. Tre apostle udgør Det Første Præsidentskab (bestående af præsidenten eller profeten for Kirken og hans to rådgivere), og sammen med De Tolv Apostles Kvorum har de ansvaret for at lede Kirken over hele verden og virker som særlige vidner om Herren Jesus Kristus. Hver især anerkendes de af Kirkens medlemmer i en profetisk rolle svarende til apostlene i Bibelen.

Tror sidste dages hellige, at apostle modtager åbenbaringer fra Gud?

Ja. Når sidste dages hellige taler til Gud, kalder de det bøn. Når Gud svarer gennem Helligåndens påvirkning, omtaler medlemmer det som åbenbaring. Åbenbaring er i sin bredeste betydning guddommelig vejledning eller inspiration; det er formidling af sandhed og kundskab fra Gud til sine børn på jorden, tilpasset deres sprog og forståelse. Det betyder ganske enkelt at afdække noget, der endnu ikke er kendt. Bibelen illustrerer forskellige former for åbenbaring, fra store dramatiske tilkendegivelser til blide følelser – fra den »brændende busk« til den »stille, sagte stemme«. Sidste dages hellige tror generelt på, at guddommelig vejledning kommer i form af stille indtryk, tanker og følelser, der kommer fra Guds Ånd.

Som oftest kommer åbenbaring som en vedvarende, bønsom dialog med Gud: Et problem opstår, man gennemtænker dets omfang, stiller et spørgsmål, og hvis vi har tilstrækkelig tro, leder Gud os til svaret, enten helt eller delvist. Selv om det i sidste ende er en åndelig oplevelse, kræver åbenbaring også omhyggelig omtanke. Gud uddeler ikke blot oplysninger. Han forventer, at vi regner det ud gennem bønfuld søgen og fornuftig tænkning.

Det Første Præsidentskab (bestående af Kirkens præsident eller profet og hans to rådgivere) og medlemmerne af De Tolv Apostles Kvorum modtager inspiration til at vejlede Kirken som helhed. Personer bliver også inspireret med åbenbaring om, hvordan de skal leve deres liv og tjene andre.

Læs mere om åbenbaring

Er sidste dages hellige kvinder ledere i Kirken?

Ja. Alle kvinder er døtre af en kærlig himmelsk Fader. Kvinder og mænd er lige i Guds øjne. I Bibelen står der: »Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus« (Gal 3:28). I familien danner en hustru og en mand et ligeværdigt partnerskab, når de leder og opdrager en familie.

Lige fra begyndelsen har kvinder i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige spillet en afgørende rolle i Kirkens arbejde. Selv om det er værdige mænd, der bærer præstedømmet, så virker værdige kvinder som ledere, rådgivere, missionærer, undervisere og i mange andre opgaver – de forkynder regelmæssigt fra talerstolen og leder menigheden i bøn til gudstjenesterne. De tjener både i Kirken og i deres lokalsamfund og bidrager til verden som ledere på en lang række områder. Deres afgørende og enestående bidrag ved at opdrage børn betragtes som et vigtigt ansvar og et særligt privilegium af lige så stor betydning som præstedømmeansvar.

Tror sidste dages hellige, at de kan blive »guder«?

Sidste dages hellige tror på, at Gud ønsker, at vi skal blive som han. Men denne lære bliver ofte gengivet misvisende af personer, der karikerer trossamfundet. Den sidste dages hellige lære er ikke anderledes end Bibelens lære, hvor der står: »Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham« (Rom 8:16-17). Sidste dages hellige tror på, at alle mennesker ved at følge Kristi lære kan »få del i guddommelig natur« (2 Pet 1:4).

Tror sidste dages hellige, at de »får deres egen planet«?

Nej. Denne idé fremgår ikke af de sidste dages helliges hellige skrift og er heller ikke en del af Kirkens lære. Denne misforståelse stammer fra spekulative kommentarer, der ikke afspejler skriftens lære. De sidste dages hellige tror på, at vi alle er Guds sønner og døtre, og at vi alle har mulighed for at udvikle os i dette liv og efter dette liv, så vi bliver som vor himmelske Fader (se Rom 8:16-17). Kirken hævder ikke og har aldrig hævdet fuldt ud at forstå detaljerne i Kristi udtalelse om, at »i min faders hus er der mange boliger« (Joh 14:2).

Går nogle sidste dages hellige med tempelklædning?

Ja. I vores verden præget af forskellig religiøs observans bærer mange troende mennesker specielt tøj som en påmindelse om religiøse overbevisninger og løfter. Det har altid været almindelig praksis. I dag bærer trofaste, voksne medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en tempelklædning. Denne klædning er enkelt hvidt undertøj, som består af to dele: En overdel svarende til en T-shirt og en underdel svarende til shorts. I lighed med den jødiske tallit katan (et bedesjal) bæres denne klædning under det almindelige tøj. Tempelklædningen tjener som en personlig påmindelse om de pagter, man har indgået med Gud om at leve et ærværdigt, kristent liv. At bære tempelklædningen er også et ydre udtryk for en indre forpligtelse om at følge Frelseren.

Bibelen indeholder mange henvisninger til at bære specielle klæder. I Det Gamle Testamente får israelitterne specifikke instrukser om, at deres tøj er en personlig påmindelse om deres pagter med Gud (se 4 Mos 37-41). For nogle har religiøse klæder altid været en vigtig del og integreret del af gudsdyrkelsen i dagligdagen. Sådanne skikke vækker genlyd hos sidste dages hellige i dag.

På grund af tempelklædningens personlige og religiøse karakter henstiller Kirken til medierne, at de omtaler emnet med respekt og behandler de sidste dages helliges tempelklædning, som de ville behandle enhver anden religiøs klædning fra andre trosretninger. Latterliggørelse af eller manglende respekt omkring den hellige klædning er stærkt stødende for de sidste dages hellige.

Praktiserer sidste dages hellige polygami?

Nej. Der er flere end 14 millioner medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og ikke én af dem er polygamist. Skikken med polygami er strengt forbudt i Kirken. Kirkens generelle standard for ægteskab har altid været monogami, hvilket indikeres i Mormons Bog (se Jakob 2:27). Polygami blev i perioder i Bibelen praktiseret af patriarkerne Abraham og Jakob og ligeledes af kongerne David og Salomo. Det blev igen praktiseret af et mindretal af sidste dages hellige i Kirkens første år. Man gik officielt væk fra polygamiet i 1890 – for 122 år siden. De mennesker, der i dag praktiserer polygami, har intet med Kirken at gøre.

Hvad er Kirkens holdning til racerelationer?

Personer fra alle racer har altid været velkomne og er blevet døbt som medlem af Kirken lige siden dens begyndelse. Faktisk talte Joseph Smith, den første profet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hen mod slutningen af sit liv i 1844 imod slaveri. På dette tidspunkt blev nogle sorte mænd ordineret til præstedømmet. På et tidspunkt ophørte Kirken med at ordinere mandlige medlemmer af afrikansk afstamning, selv om der var nogle få undtagelser. Det vides ikke præcis, hvorfor, hvordan eller hvornår denne begrænsning begyndte i Kirken, men den er ophørt. Kirkens ledere søgte guddommelig vejledning vedrørende dette spørgsmål, og for mere end tre årtier siden fik alle værdige mandlige medlemmer mulighed for at modtage præstedømmet. Kirken begyndte straks at ordinere medlemmer til embeder i præstedømmet overalt i verden, hvor de boede.

Kirken fordømmer utvetydigt racisme, herunder enhver og alle former for tidligere racisme udtrykt af enkeltpersoner, både i og uden for Kirken. I 2006 erklærede Kirkens præsident Gordon B. Hinckley, »at intet menneske, som taler nedsættende om de mennesker, der tilhører en anden race, kan anse sig selv for en sand Kristi discipel. Ej heller kan han anse sig selv for at være i harmoni med Kirkens lærdomme. Lad os alle anerkende, at hver af os er en søn eller datter af vor himmelske Fader, som elsker alle sine børn.«

Tror sidste dages hellige, at Edens have ligger i Missouri?

Vi ved ikke præcis, hvor den oprindelige placering af Edens have er. Selv om det ikke er vigtigt eller nogen grundlæggende lærdom, så grundlagde Joseph Smith en bebyggelse i Daviess County i Missouri og udtalte, at Edens have lå et sted i dette område. Ligesom kendskab til det præcise antal dyr i Noas ark, så er kendskab til den præcise placering af Edens have langt mindre vigtig for vores frelse end at tro på Jesu Kristi forsoning.

Hvorfor udfører i »dåb for de døde«?

Jesus sagde: »Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige« (Joh 3:5). For de, der er gået videre til den næste verden uden at være blevet døbt, er stedfortrædende dåb for afdøde et frivilligt tilbud og offer. Ifølge Kirkens lære kan en afdød sjæl i livet efter døden fuldstændigt frit vælge at acceptere eller afvise en sådan dåb – offergaven er givet frivilligt og skal modtages frivilligt. Ordinancen tvinger ikke afdøde personer til at blive medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige eller »mormonerne«, og Kirken medtæller heller ikke afdøde personer som medlemmer af Kirken. Der er kort sagt ingen ændring af religion eller arv for modtageren eller for modtagerens efterkommere – forestillingen om en tvungen konvertering er fuldstændig modstridende med Kirkens lære.

Naturligvis er stedfortrædende dåb af afdøde ikke noget nyt. Det blev nævnt af Paulus i Det Nye Testamente (se 1 Kor 15:29) og blev praktiseret af grupper af tidlige kristne. Som en del af gengivelsen af Det Nye Testamentes kristendom fortsætter sidste dages hellige denne skik. Alle Kirkens medlemmer bliver bedt om kun at indsende navne til stedfortrædende dåb for deres afdøde slægtninge som udtryk for kærlighed til familien.

Læs mere om dåb for de døde

Hvorfor udsender Kirken missionærer?

Missionærindsatsen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige baseres på det mønster i Det Nye Testamente, hvor missionærer tjener sammen parvis, prædiker evangeliet og døber troende i Jesu Kristi navn (se for eksempel det arbejde som Peter og Johannes udførte i Apostlenes Gerninger). Flere end 52.000 missionærer, hvoraf de fleste er under 25 år, tjener på ethvert givet tidspunkt for Kirken. Missioneringen er frivillig, og de fleste missionærer betaler selv for deres mission. De modtager deres kald fra Kirkens hovedkontor og udsendes kun til de lande, hvor regeringerne tillader, at Kirken virker. Visse steder i verden udsendes missionærer kun med det formål at tjene en humanitær mission eller anden specialiseret mission.

Hvorfor må sidste dages hellige ikke ryge eller drikke alkohol?

De sidste dages helliges sundhedslov er baseret på en lære om fødevarer, der er sunde, og substanser, der ikke er gode for det menneskelige legeme. Derfor er alkohol, tobak, te, kaffe og narkotika ikke tilladt. En undersøgelse fra UCLA, der strakte sig over 14 år og afsluttedes i 1997, fulgte dødeligheden og sundheden blandt 10.000 medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Californien. Undersøgelsen viste, at de af Kirkens medlemmer, der overholdt sundhedsloven, havde en af USA’s laveste dødelighedsrater inden for kræft og hjerte-karsygdomme. Undersøgelsen viste også, at Kirkens medlemmer, som fulgte sundhedsloven, kunne forvente at leve mellem 8 og 11 år længere end forventet blandt hvide indbyggere i USA.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.