Emne

Hvem er mormonerne?

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (almindeligt kendt som mormoner) findes overalt i samfundet – i erhvervslivet og landbruget, som undervisere og på universitetet, i politiske partier og det offentlige, i underholdningsindustrien og i nyhedsmedier.

Newsweek beskrev sidste dages helliges karakter og skrev: »Uanset, hvor mormoner bor, så er de midt i et netværk af gensidig omsorg; i den mormonske teologi er alle på en eller anden måde kaldet til at tjene, alle er på en eller anden måde bemyndiget til at gøre godt og til selv at modtage. Det er det 21. århundredes pagt om omsorg.«

Denne omsorg er ikke kun begrænset til kirkemedlemmer, men går langt videre. I henhold til Kirkens præsident Thomas S. Monson: »Som kirke rækker vi ikke blot ud til vore egne, men også til gode mennesker over hele verden i en ånd af broderskab, der kommer fra Herren Jesus Kristus

 

Medlemstal

Flere end 14 millioner mennesker udgør nu Kirkens medlemstal, hvoraf flertallet bor uden for USA. Og i USA er dét det fjerde højeste medlemstal blandt alle kirker. Siden Kirkens beskedne begyndelse i 1830 med blot seks personer i en bjælkehytte i staten New York er den fortsat vokset i medlemstal og indflydelse.

Værdier

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en genoprettelse af kristendommen i Det Nye Testamente, som den blev forkyndt af Jesus og hans apostle. Den er ikke protestantisk, evangelisk, katolsk eller ortodoks. Alligevel ligner Kirkens grundlæggende værdier for moral, høflighed og familie dem, de fleste andre kristne trossamfund har. Kirkens medlemmer finder i evangeliets budskab om håb og lykke ly fra verdens usikkerhed. Virkeligheden af, at livet har et guddommeligt formål, at Gud holder af hver eneste person, og at alle har kapacitet for forbedring gennem korrekte valg er et centralt tema i mormoners tankegang.

Tro

Sidste dages hellige tror på en kærlig og personlig Gud som vor himmelske Fader. Idet han er Fader til vores sjæl, er alle mennesker hans børn, og de er derfor alle brødre og søstre. Han sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at forløse menneskeheden fra deres synder. Kirkens medlemmer prøver at følge Frelserens lærdomme i deres tilværelse. Alle mennesker har ret til personlig åbenbaring. Gud har kaldet nye apostle og profeter i vore dage, hvorigennem han åbenbarer sit ord, ligesom han gjorde fordum. Gud taler altså stadig til menneskene. Mormoner tror på Bibelen, både Det Gamle og Det Nye Testamente. Desuden bruger de anden hellig skrift, herunder Mormons Bog, der tjener som endnu et vidnesbyrd om Kristi tjenestegerning og hans guddommelighed. Når disse bøger med hellig skrift bruges sammen, giver de indsigt i afgørende spørgsmål som Guds natur, frelse og forsoningen.

Uddannelse

En af de højeste værdier i Kirken er uddannelse. Det anses for en åndelig nødvendighed i lige så stort omfang som en verdslig. Den nu afdøde præsident Gordon B. Hinckley har udtalt: »Herren har pålagt medlemmerne i denne kirke et mandat om, at de bør lære ved studium og også ved tro, at de ikke blot bør søge åndelig viden, som er meget vigtig, men at de også bør søge verdslig viden.« Kirken tilbyder sine unge rigeligt med muligheder for uddannelse: Seminar er et fireårigt program, der forbereder teenagere på livets åndelige udfordringer; institut giver generel religionsundervisning og socialt samvær for studerende på videregående uddannelser. Flere end 700.000 unge er indskrevet i disse programmer, der opererer i 132 lande.
Kirken har desuden oprettet Det selvsupplerende uddannelsesfond til at give Kirkens unge mænd og unge kvinder i udviklingslande midler til at opnå en uddannelse eller gå på erhvervsrettede kurser. Dette fond, som stort set er baseret på bidrag fra Kirkens medlemmer, tilbyder lån til studerende, som gør dem i stand til at studere og finde arbejde lokalt og i deres eget land.

Gudstjenester

Hver eneste søndag samles sidste dages hellige til gudstjeneste i over 28.000 menigheder i 177 lande, nationer og territorier rundt om i verden. Disse gudstjenester er tilpasset lokale behov i de forskellige menigheder og foregår på over 180 forskellige sprog, og gæster er velkomne til at være med.

Missionering

Kirkens verdensomspændende vækst skyldes til dels indsatsen fra flere end 52.000 frivillige, fuldtidsmissionærer, der underviser i evangeliet, hvor de kan få lov – på gaderne og i hjemmet. Men det er kun den halve historie. Medlemmernes åbenhed og omsorg for deres venner og bekendte er den virkelige katalysator for vækst, når det gengivne evangelium kommer med svar på livets største spørgsmål.

Familien

Præsident Monson beskrev for nylig det ideelle hjem: »Vores hjem skal være mere end et fristed. Det bør være et sted, hvor Guds Ånd kan dvæle, hvor uvejret standser ved døren, og hvor kærligheden hersker og freden dvæler Verden kan til tider være et skræmmende sted at leve. Samfundets moralske klæde lader til at blive trævlet op med en alarmerende fart.« Men fortsatte han, det er en krig, som familier og enkeltpersoner »kan og vil vinde«. I et stadigt mere opsplittet samfund er betydningen af at styrke familien altoverskyggende. De værdier, der er så afgørende for, at ethvert samfund kan have fremgang, bliver først givet i familien – samfundets grundlæggende enhed – hvor mand og hustru arbejder sammen til fælles bedste. Kirkens lære og programmer er beregnet til at styrke familien. De hævdvundne dyder næstekærlighed, offer, tålmodighed og tilgivelse gør et samfund i stand til at blomstre. Man lærer dem bedst i hjemmet.

Organisation

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er stort set organiseret på samme måde, som Kristus organiserede sin kirke på Det Nye Testamentes tid. Det ledes af en profet, der virker som præsident for Kirken. Han har to rådgivere, og disse tre ledere udgør Det Første Præsidentskab. Det Første Præsidentskab bliver hjulpet af tolv apostle, som er særlige vidner om Jesus Kristus for hele verden. Ledere, der kaldes halvfjerdsere, hjælper De Tolv Apostles Kvorum og tjener i forskellige områder over hele verden. Lokale menigheder ledes af biskopper. Hovedorganisationen for kvinder i Kirken er Hjælpeforeningen, som blev grundlagt i 1842. I dag rummer den flere end 5½ million kvinder over 18 år i over 170 lande.

Lægmandsledelse

Den lokale ledelse i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige består af egnede lægmænd, ikke en betalt præstestand. Disse ledere er valgt ved bøn og inspiration. De stræber ikke efter en høj position i Kirken, men tager imod »kaldelser« med et ønske om at tjene. De enkelte medlemmer bliver tilsvarende kaldet af deres ledere til at tjene i forskellige stillinger i deres menighed. Dette samarbejde betyder, at almindelige medlemmer på skift forkynder og lytter til taler, leder musikken og synger med, giver og modtager råd. Deres tjeneste velsigner andre og fører til personlig udvikling. Denne organisationsstruktur styrker familien, fremmer en stærk fællesskabsfølelse i menigheden og opfylder det menneskelige behov for kontakt gennem et gensidigt ansvar for hinanden.

Lokalsamfund

Kirken er aktivt involveret i lokale anliggender i de lokalsamfund, hvor dens medlemmer bor. Den har en pligt til at indtage standpunkter i forbindelse med moralske spørgsmål, som samfundet står overfor. Men i forbindelse med partipolitik har Kirken valgt en streng neutral holdning. Kirkens mission er at forkynde Jesu Kristi evangelium, ikke at få politikere valgt. Den anbefaler, støtter eller modarbejder ikke politiske partier, kandidater eller partiprogrammer, idet det anerkendes, at dens holdninger kan findes hos dem alle. Alligevel opfordrer Kirken dens medlemmer til at være ansvarlige borgere i deres lokalsamfund, herunder at være velorienteret om aktuelle anliggender og at stemme ved valg. Desuden forventer den, at dens medlemmer engagerer sig i den politiske proces på en velinformeret og ordentlig måde, idet man respekterer den kendsgerning, at Kirkens medlemmer har forskellig baggrund og erfaringer.

Respekt og tolerance

Præsident Monson har for nylig med det samme ønske om høflighed og respekt opfordret Kirkens medlemmer til at udvise mere religiøs forståelse og tolerance: »Jeg vil opfordre Kirkens medlemmer, hvor end de er, til at udvise venlighed og respekt for alle mennesker overalt. Den verden, vi lever i, er fyldt med forskellighed. Vi kan og bør udvise respekt over for dem, hvis tro er en anden end vores.«

Humanitær hjælp

Præsident Monson afholdt sin første pressekonference den 4. februar 2008 og lagde vægt på vigtigheden af samarbejde i aktiviteter i lokalsamfundet: »Vi har et ansvar for at være aktive i lokalsamfundet, hvor vi bor, det gælder alle sidste dages hellige, og for at samarbejde med andre kirker og organisationer. Mit formål på dette område, mener jeg, er, at det er vigtigt, at vi fjerner svagheden ved at stå alene og erstatter den med styrken fra mennesker, der arbejder sammen.« Kirkens verdensomspændende velgørende indsats foregår ofte i partnerskab med andre trossamfund og gode organisationer.

Alene i 2007 reagerede Kirken på større jordskælv i 5 lande, omfattende brande i 6 lande, sult og hungersnød i 18 lande samt oversvømmelser og voldsomme storme i 34 lande. Alt i alt har Kirken og dens medlemmer ydet hjælp til 170 større hændelser – næsten en hændelse hver anden dag i løbet af hele året. Motivet til denne store globale indsats ligger i den enkle opfordring, som Jesus gav for så mange år siden om at »elske din næste som dig selv.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.