Emne

Økumenisk samarbejde

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges økumeniske indsats

Et særkende for sidste dages hellige er respekten for de forskellige overbevisninger og unikke bidrag, som verdens trossamfund byder med. Fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges tidlige begyndelse, har Joseph Smith håndhævet princippet om religiøs frihed og tolerance: »Vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil« (TA 1:11).

I samme ånd fremkom Kirkens præsident Thomas S. Monson under generalkonferencen, det halvårlige verdensomspændende møde med en anmodning om større religiøs forståelse: »Jeg vil opfordre Kirkens medlemmer, hvor end de er, til at udvise venlighed og respekt for alle mennesker overalt. Den verden, vi lever i, er fyldt med forskellighed. Vi kan og bør udvise respekt for dem, hvis tro er en anden end vores« (generalkonferencetale, april 2008). Sidste dages hellige accepterer alle oprigtige troende som ligeværdige i udøvelsen af tro og i det store arbejde ved at tjene menneskeheden.

For at understrege Guds kærlighed til alle mennesker, ikke blot dem af anden tro, erklærede præsident Dieter F. Uchtdorf fra Det Første Præsidentskab, Kirkens øverste ledelsesorgan: »Vi ærer og respekterer de oprigtige sjæle fra alle religioner, uanset hvor eller hvornår de har levet, som har elsket Gud selv uden at have haft evangeliets fylde. Vi opløfter vores stemme i taknemlighed for deres uselviskhed og mod. Vi omfatter dem som brødre og søstre, børn af vor himmelske Fader … Han hører ethvert lands, tungemåls og folks ydmyge og oprigtige bønner. Han giver lys til dem, som søger og ærer ham, og som er villige til at efterleve hans befalinger« (april 2008, generalkonferencetale).

Den nu afdøde Krister Stendahl, lutheransk biskop emeritus i Stockholm og professor emeritus ved Harvard Divinity School, fastsatte tre regler for religiøs forståelse: (1) Når man forsøger at forstå en anden religion, bør man adspørge den religions tilhængere og ikke dens fjender; (2) sammenlign ikke jeres bedste med deres værste; og (3) giv plads til »hellig misundelse« ved at finde elementer i andre trossamfund, der kan efterlignes. Disse principper fremelsker forhold mellem religioner, der opbygger tillid og lægger grund for næstekærlige bestræbelser.

Verdens åndelige og fysiske behov kræver sympati og samarbejde blandt de forskellige trossamfund. Hver enkelt udgør et værdifuldt bidrag til det større fællesskab af troende. Som udtalt af Kirkens tidlige apostel, Orson F. Whitney: »Gud bruger mere end ét folk i fuldendelsen af hans store og forunderlige værk. De sidste dages hellige kan ikke gøre det hele. Det er for stort og for vanskeligt for kun ét folk.« Derfor ser medlemmer af Kirken ikke medtroende verden over som modstandere eller konkurrenter, men som partnere i verdens mange gode formål. For eksempel slog Kirken sig for nylig sammen med den katolske organisation El Minuto de Dios for at uddele tøj til ofrene for oversvømmelserne og jordskred i Columbia i januar 2011. Ydermere har Kirken arbejdet sammen med Islamic Relief i USA om at skaffe mad og lægemidler til de mennesker, der blev berørt af jordskælvet i Haiti i januar 2010.

Det er vigtigt at bemærke, at økumenisk samarbejde ikke kræver doktrinært kompromis. Selv om Kirken står ved sin kirkelige uafhængighed og anerkender sin doktrinære forskellighed, så forhindrer det ikke Kirken i at samarbejde med andre trossamfund i næstekærlige projekter. Denne indsats er baseret på universelle værdier. For eksempel behøver en anderledes fortolkning af Kristi forsoning ikke at begrænse Kristi mandat om at »elske din næste som dig selv.« Det er derfor vigtigt at opretholde en separation mellem en næstekærlig indsats og doktrinære læresætninger, mens man samtidig deler en fælles bekymring for de nødlidende. Mennesker af god tro behøver ikke have præcis de samme overbevisninger for at kunne opnå store ting i deres medmenneskers tjeneste.

Følgende er blot få eksempler på og beretninger om samarbejdet mellem Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og andre trosretninger:

Vært ved begivenheder

Biskop Wester lovpriser kardinal Georges besøg til Utah (26.2.2010)

Kardinal George taler om religionsfrihed i en tale på BYU (23.2.2010)

Den årlige økumeniske musikhyldest blev afholdt i det historiske Salt Lake Tabernakel (22.2.2010)

Trossamfund samles til musikhyldest i Salt Lake Tabernaklet (9.2.2010)

Salt Lakes økumeniske rundbordsarrangement holder koncert på Temple Square (13.2.2007)

Ærkebiskop Alex J. Brunett modtager familieværdiprisen (30.11.2010)

Deltagelse i følgende begivenheder

Domkirke fejrer 100-års jubilæum; præsident Monson taler om tjeneste ydet i fællesskab mellem to trosretninger (10.8.2009)

Apostle rejser verden rundt som reaktion på Kirkens voksende medlemstal (27.9.2010)

Parlamentet for verdens religioner 2009 samles i Melbourne (14.12.2009)

Kirken repræsenteret ved konferencen for Verdens religioner i Kasakhstan (22.7.2009)

Rundvisning i religiøse bygninger fremmer forståelsen (31.7.2008)

Kirkens lærdomme

Apostel taler om religionsfrihed til Bostons unge (17.7.2010)

Mennesker, der tror på Gud bør arbejde sammen, udtaler apostel (28.5.2008)

Respekt for trosforskellighed (18.4.2008)

Evangeliet – en global tro (11.1991)

Guds kærlighed til hele menneskeheden (15.2.1978)

Humanitær hjælp og anden tjeneste

Kirken reagerer på oversvømmelse og jordskred i Columbia (6.1.2011)

Pakistans ambassadør takker Kirkens ledere for de sidste dages helliges humanitære hjælp (14.9.2010)

Næste hjælper næste (8.7.2010)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige går sammen med Islamic Relief USA om at sende mad og lægemidler til Haiti (22.1.2010)

Fra Salt Lake til Samoa, Kirken yder humanitær hjælp (6.10.2009)

Sidste dages hellige og islamiske ledere samarbejder i nødhjælpsindsatsen (29.7.2009)

Sidste dages hellige hjælper ofre for oversvømmelse i Indiana, Iowa og Wisconsin (17.6.2008)

Kvinder quilter tæpper til hjemløse familier (21.3.2007)

Sidste dages hellige unge i Houston hjælper naboer med at være beredte på nødssituationer (25.10.2006)

Sidste dages hellige sender hjælp til Mellemøsten (27.7.2006)

Muslimer og sidste dages hellige samarbejder for hurtigt at sende hjælp til Indonesiens jordskælvsofre (30.5.2006)

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.