Yderligere hjælpekilder

Udvalgte skriftsteder og kirkelederes udtalelser angående forvaltning af miljøet og bevaring af ressourcer

En stærk arv af forvaltning af miljøet på jorden og ærbødighed for Guds skabelse kan findes i skriften og kirkelederes udgivelser og udtalelser.

Hebræerbrevet 1:1-2

1 Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,

2 men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

Moses 1: 31-33, 39

31 Og se, Herrens herlighed var over Moses, således at Moses stod i Guds nærhed og talte til ham ansigt til ansigt. Og Gud Herren talte til Moses: I min egen hensigt har jeg dannet disse ting. Her er visdom, og den forbliver hos mig.

32 Og ved min magts ord, hvilket er min enbårne Søn, som er fuld af nåde og sandhed, har jeg skabt dem.

33 Og utallige verdener har jeg skabt; og også dem har jeg skabt i min egen hensigt; og ved Sønnen, som er min Enbårne, har jeg skabt dem.

39 For se, dette er min gerning og herlighed: At tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket.

 

Moses 3:4-5, 9, 12

4 Og se nu, jeg siger dig, at disse er himlens og jordens skabelsesfaser, da de blev skabt på den dag, da jeg, Gud Herren, dannede himlen og jorden

5 og hver af markens planter, førend de var i jorden, og hver af markens urter, førend de voksede. For jeg, Gud Herren, skabte alt det, hvorom jeg har talt, åndeligt, førend det fandtes naturligt på jordens overflade. For jeg, Gud Herren, havde ikke ladet det regne på jordens overflade. Og jeg, Gud Herren, havde skabt alle menneskenes børn, og endnu ikke et menneske til at dyrke jorden; for i himlen skabte jeg dem, og der var endnu intet kød på jorden, ej heller i vandet ej heller i luften;

9 Og op af jorden lod jeg, Gud Herren, naturligt fremvokse hvert træ, som er dejligt at se på for mennesket; og mennesket kunne se det. Og også det blev en levende sjæl. For det var åndeligt på den dag, da jeg skabte det; for det forbliver i den sfære, hvori jeg, Gud, skabte det, ja, alt, som jeg har beredt til menneskets brug; og mennesket så, at det var velegnet til føde. Og jeg, Gud Herren, plantede også livets træ midt i haven og ligeså træet til kundskab om godt og ondt.

19 Og af jorden formede jeg, Gud Herren, hvert af markens dyr, og hver af luftens fugle og befalede, at de skulle komme hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; og de var også levende sjæle; for jeg, Gud, havde blæst livsånde ind i dem og befalede, at det, som Adam kaldte hver levende skabning, det skulle være dens navn.

1 Nefi 17:36

Se, Herren har skabt jorden, for at den skulle være beboet; og han har skabt sine børn, for at de skulle tage den i besiddelse.

Alma 30:44

Men Alma sagde til ham: Du har fået tegn nok, vil du friste din Gud? Vil du sige: Vis mig et tegn, når du har alle disse dine brødres vidnesbyrd og også alle de hellige profeters? Du har skrifterne for dig, ja, og alting viser, at der er en Gud, ja, selve jorden og alt, der er på dens overflade, ja, og dens bevægelse, ja, og også alle planeterne, som bevæger sig i deres regelmæssige bane, vidner om, at der er en allerhøjeste skaber.

Moses 6:63

Og se, alt har sin genspejling, og alt er blevet skabt og dannet til at vidne om mig, både det, der er timeligt; og det, der er åndeligt; det, der er i himlen ovenover; og det, der er på jorden; og det, der er i jorden; og det, som er under jorden; både ovenover og nedenunder; alt vidner om mig.

L&P 88: 45, 47

45 Jorden farer på sine vinger, og solen giver sit lys om dagen, og månen giver sit lys om natten, og stjernerne giver også deres lys, mens de farer på deres vinger i deres herlighed, midt i Guds magt.

47 Se, alle disse er riger, og enhver, der har set et eller det mindste af disse, har set Gud bevæge sig i sin storhed og kraft.

L&P 49:19-21

19 For se, markens dyr og luftens fugle og det, som kommer op af jorden, er bestemt til menneskets brug til føde og til klæder, og for han kan have rigeligt.

20 Men det er ikke bestemt, at ét menneske skal besidde mere end et andet, derfor ligger verden i synd.

21 Og ve det menneske, som udgyder blod, eller som lader kød gå til spilde uden at have behov for det.

L&P 59:16-20

16 Sandelig siger jeg jer, at for så vidt som I gør dette, er jordens fylde jeres, markens dyr og luftens fugle og det, der klatrer i træerne og går på jorden;

17 ja, og urten og de gode ting, som kommer af jorden, det være sig føde eller til klæder eller til huse eller til lader eller til frugthaver eller til haver eller til vingårde;

18 ja, alle de ting, der kommer af jorden i deres årstid, er blevet skabt til menneskets nytte og brug, både til at behage øjet og glæde hjertet;

19 ja, til føde og til klæder, til smag og til lugt, til at styrke legemet og til at give sjælen nyt liv.

20 Og det behager Gud, at han har givet alt dette til mennesket; for med det sigte er det blevet skabt til at bruges, med fornuft, ikke i overmål, ej heller ved anvendelse af tvang.

L&P 104:13-17

13 For jeg anser det for nødvendigt, at jeg, Herren, stiller enhver til regnskab som forvalter over de jordiske velsignelser, som jeg har skabt og beredt for mine skabninger.

14 Jeg, Herren, har udspændt himlene og bygget jorden, mine hænders værk; og alt deri er mit.

15 Og det er min hensigt at sørge for mine hellige, for alt er mit.

16 Men det må nødvendigvis gøres på min egen måde, og se, dette er den måde, hvorpå jeg, Herren, har bestemt, at der skal sørges for mine hellige: At de fattige skal ophøjes, ved at de rige gøres ydmyge.

17 For jorden er fuld, og der er nok og mere til; ja, jeg har beredt alt og har overladt det til menneskenes børn at handle på egne vegne.

L&P 136:27

Du skal være flittig til at passe på det, du har, så du kan være en klog forvalter, for det er en gratis gave fra Herren din Gud, og du er hans forvalter.

L&P 29:24-25

24 For alt det gamle skal forgå, og alt skal blive nyt, selv himlen og jorden og hele fylden deraf, både mennesker og dyr, luftens fugle og havets fisk;

25 og ikke ét hår eller et fnug skal gå tabt, for det er min hånds værk.

Joseph Smith

 • »Først må menneskene blive uskadelige og ufarlige, og så dyreverdenen. Når menneskene afkaster deres onde tilbøjeligheder og hører op med at udrydde dyreverdenen, kan løven og lammet ligge sammen og den spæde lege med slangen, uden at der sker barnet noget.«[1]
 • »Det, der er åndeligt, kan lignes med det, der er timeligt; og det, der er timeligt, lignes med det, der er åndeligt; menneskets ånd lignes med dets person, ligesom dyrets ånd og enhver anden skabning, som Gud har skabt … Væsener i deres fastlagte orden eller skabelsessfære, mens de nyder deres evige lyksalighed« (L&P 77:2-3).

Brigham Young

 • »Noget nyt tager sin begyndelse. Jorden, luften, vandet er alt sammen rent og sundt. Foruren det ikke med din ondskab. Bestræb dig på at bevare elementerne, så de ikke bliver forurenet af den beskidte, onde opførsel og af udsagn fra dem, som fordrejer den intelligens, som Gud har givet menneskets familie.«[2]
 • »Det er vores privilegium og vores pligt at fordybe os i det, der findes på jordens overflade, og kende det, som er skabt til menneskets glæde, det, Gud har skabt til menneskets gavn og lykke, og derpå sørge for, at vi ikke misbruger det.«[3]
 • »Alt, hvad vi besidder og nyder, kommer fra Gud, hvad enten det er jordisk gods, fysisk helbred eller mental kraft, så står vi til ansvar for ham for den måde, vi gør brug af disse dyrebare gaver … Det er ikke vores ret at bortødsle Herrens rigdom.«[4]
 • »Her er det vældige værk, der er skabt af naturens Gud, og selv om ikke alle påskønner hans visdom, som det kommer til udtryk i hans værk … kan jeg sidde her i en måned og reflektere over vores Guds nådegaver.«[5]
 • »Når åbenbaringens Ånd fra Gud inspirerer et menneske, åbnes hans forstand, så den kan se skønheden, ordenen og herligheden i skabelsen af denne jord og dens indbyggere, formålet med dens skabelse og Skaberens formål med at befolke den med sine børn. Da kan han klart forstå, at vores tilværelse her udelukkende er med det formål at opnå ophøjelse og komme tilbage til Gud vor Faders nærhed, hvor vi kan udvikle Guds egenskaber i evighederne.«[6]

John Taylor

 • »Som et intelligent væsen i stand til at reflektere ønsker jeg at betragte naturens værk og forstå Guds natur og min egen skæbne. Jeg elsker at iagttage ting omkring mig; at beskue solen, månen og stjernerne, at studere planeternes bane og den verden, vi bor i, at betragte dens skønhed, orden, harmoni og livets udfoldelse omkring mig … alt er i smuk harmoni og passer ind i den rolle, som det er givet. Uanset om man ser på fugle, dyr eller mennesker, kan man skue uovertruffen skønhed i harmoni, noget, som gør det oplagt at tænke, at selv om der i verden ingen religion var, så ville der stadigvæk være en gud.«[7]

Joseph F. Smith

 • »Desuden ville Jesu Kristi mission være ufuldendt, hvis han ikke forløste hele den menneskelige familie, undtagen fortabelsens sønner, og denne jord fra den forbandelse, som hviler på den, så både jorden og dens indbyggere kan fremstilles for Faderen i en forløst, helliggjort og herliggjort tilstand.

  Det, som findes på jorden, såfremt det ikke er blevet forvansket gennem ugudelighed, findes også i himlen. Himlen er prototypen for denne smukke skabelse, da den kom fra Skaberens hånd og ›det var godt.‹«[8]
 • »Øjnene ser ikke, for det vi ikke er taknemlige for, er vi næsten blinde for, uanset hvor smukt eller inspirerende det måtte være. Som Guds børn er det vores pligt at værdsætte og tilbede Gud og hans skabelsesværk. Hvis vi formår at forbinde alt, hvad der i sandhed er godt i livet med tanker om ham, ville vi kunne se hans værk i hele naturen.«[9]

Spencer W. Kimball

 • »Vi er et folk, der smider forfærdelig meget væk … Nu beder vi jer rydde op omkring jeres huse og på jeres gårde. ›Mennesket er sat til opsynsmand over landet, han ejer det ikke‹ … Vi glæder os til den dag, hvor der i hele vores samfund, både på landet og i byerne, er opstået en altomfattende og kontinuerlig bevægelse for at rydde op … [og] gøre vore ejendomme så smukke at se på som muligt … Derfor tilskynder vi hver enkelt af jer til at passe godt på og forskønne det, som er i jeres varetægt.«[10]
 • »Vi anbefaler alle mennesker at undgå unødig forurening, at jorden dyrkes og holdes ren, produktiv og smuk.«[11]
 • »Når jeg kører forbi smukke landskaber eller flyver over jordklodens vidtstrakte og storslåede flader, sammenligner jeg disse skønne ting med menneskenes mørke og onde gerninger, og jeg får en følelse af, at den gode jord næppe kan udholde det meget længere … Brødrene taler konstant imod det, som er utåleligt i Herrens øjne; imod forurening af sjæl, legeme og omgivelser.«[12]

Ezra Taft Benson

 • »Du kan vel se problemet med det menneske, som insisterer på, at vi er kloge forvaltere og undgår forurening af vores eget lokalområde, men samtidig er ligeglad i sit eget liv. Jeg siger igen, at timelige og åndelige love er forbundet. Forureningen af ens lokalområde og umoralitet hviler på filosofien spis, drik og vær lystig – indtag og tag fat i alt, hvad du kan uden hensyn til konsekvenserne. Begge er i uoverensstemmelse med ansvarlighedens ånd, som vi vil blive dømt ud fra.«[13]
 • »Kirkens forvaltning er et yderst vigtigt emne. Herren har nævnt det i disse åbenbaringer (se L&P 59;104). Vi, som har adgang til denne jord og dette vand, er forvaltere af disse jordiske velsignelser, som Herren har tilvejebragt. Som jeg forstår det, har vi ikke nogen mulighed for fortolkning. Faktisk er vi moralsk ansvarlige for at aflevere denne jord til dem, der kommer efter os – uden at den er drænet for sin frugtbarhed, men i stedet har en forbedret kvalitet, produktivitet og egnethed for kommende generationer.«[14]

Russell M. Nelson

 • »Som dem, der nyder godt af den guddommelige skabelse, hvad skal vi så gøre? Vi bør drage omsorg for jorden, være vise forvaltere over den og bevare den til fremtidige generationer. Og vi skal elske og passe på hinanden.«[15]

[1] Profeten Joseph Smiths lærdomme, 1954, s. 82.

[2] Journal of Discourses, 8:79.

[3] Journal of Discourses, 9:243.

[4] Journal of Discourses, 11:136.

[5] The Latter-day Saints' Millennial Star, 18:675.

[6] Journal of Discourses, 9:256.

[7] Journal of Discourses, 1:151-152.

[8] Journal of Discourses 23:175.

[9] Citeret i George B. Handley, »The Environment Ethics of Mormon Belief«, BYU Studies, 2001, 40:2.

[10] »Gud lader sig ikke spotte«, Den danske Stjerne, feb. 1975, s. 31.

[11] »Hvorfor kalder [I] mig Herre, Herre, og gør ikke som jeg siger?«, Den danske Stjerne, aug. 1975, s. 33.

[12] »De falske guder, som vi tilbeder«, Den danske Stjerne, aug. 1977, s. 1-2.

[13] The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 644.

[14] The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, s. 645.

[15] »Skabelsen«, Liahona, juli 2000, s. 104.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.