Yderligere hjælpekilder

Forstå håndbogen, Michael Otterson, leder af Kirkens informationsafdeling

I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ærer vi familien, og børn er dens midtpunkt. Alligevel gav et brev med instruktioner fra Kirkens ledere om det ømtålelige emne, hvordan man skal forholde sig til forhold med en af samme køn, en bølge af spørgsmål fra Kirkens medlemmer. De fleste af disse spørgsmål omhandlede børn.

Da brevet var en instruks til ledere overalt i verden og ikke en verdensomspændende erklæring gennem LDS.org eller Kirkens informationsafdeling, var der ikke yderligere oplysninger eller kontekst at finde på Kirkens hjemmesider. Det indbød til spørgsmål fra mange kirkemedlemmer, som for det meste læste mediernes overskrifter, der betegnede instrukserne som en fornægtelse af børn og et ønske om ikke at navngive nyfødte. Medlemmerne havde forståeligt nok bestemte spørgsmål om, hvordan den bekendtgjorte ændring ville kunne berøre deres kære.

Denne episode illustrerede tydeligt faren ved at drage konklusioner ud fra ufuldstændige nyhedsreportager, tweet og hvad der lægges ud på Facebook uden den nødvendige kontekst og de rigtige oplysninger. Kirken svarede prompte på mange af bekymringerne med et videointerview med ældste D. Todd Christofferson, medlem af De Tolv Apostles Kvorum. Millioner har set det interview.

Et brev, der forklarer, hvad ændringerne i håndbogen betyder og ikke betyder, er blevet lagt ud på Kirkens primære hjemmeside, LDS.org.

Et generelt problem var en manglende forståelse for selve håndbogen, der er en vejledning for Kirkens frivillige ledere i 30.000 menigheder overalt i verden. Et af formålene med håndbogen er at give biskopper og andre ledere en fælles referenceramme, når de træffer beslutninger. Da håndbogen indeholder retningslinjer og procedurer, er den ikke skrevet i et sprog, som nødvendigvis giver kontekst eller forklaring. Kirkeledere opfordres til at bruge håndbogen i overensstemmelse med Helligåndens vejledning. Gennem Ånden, Kristi læresætninger, eksempler fra skriften, taler og undervisning fra generalautoriteter, ledernes egne oplevelser og erfaring fra det virkelige liv lærer de at udvise dømmekraft under individuelle omstændigheder. Ingen håndbog kan besvare alle spørgsmål eller dække alle forhold.

Her er nogle nøglepunkter til at forstå baggrunden for de nylige ændringer og tilføjelser til ledernes håndbog:

Det er ikke en synd blot at føle sig tiltrukket af en anden person af det samme køn. Nogle trofaste medlemmer af Kirken oplever at have denne tiltrækning, men deltager i Kirken uden at bryde Herrens befalinger. De tjener på mission og kommer i templet. Kirken underviser medlemmer i at omfavne disse brødre og søstre og opmuntre dem i deres trofaste levevis i Kirken.

Der er ingen ændring i den lærdomsmæssige standpunkt om, at seksuelle forhold mellem folk af samme køn er en synd.

Der er nye oplysninger i håndbogen, der omtaler nogle få situationer, som involverer børn af par af samme køn.

Da ægteskab mellem folk af samme køn nu er tilladt i USA og nogle andre nationer, har man i Kirken følt behovet for at omtale disse ægteskaber i håndbogen for at gøre retningslinjen klar og opfordre til samhørighed mellem de lokale ledere. I særdeleshed er Kirkens ledere bekymret for børn, hvad enten de er biologiske børn af en af forældrene, adopteret eller reagensglasbørn. Faktisk er det meget få par af samme køn, som bringer et barn frem for at modtage Kirkens ordinance med navngivning og velsignelse af barnet, fordi det skaber et formelt medlemskort. Kirkens ledere ønsker at undgå, at små børn havner i en mulig krig mellem partnerne i et forhold af samme køn hjemme og undervisningen og aktiviteterne i Kirken.

Dette hensyn til familieforhold praktiseres andre steder. Eksempelvis døber Kirken ikke mindreårige uden forældrenes tilladelse, selv hvis barnet ønsker at være sammen med sine SDH-venner. En ægtefælle døbes ikke, hvis ægtefællen er imod. Missionærerne forkynder ikke i de fleste muslimske nationer eller i Israel, hvor der er nogle særlige følsomme forhold i forhold til familien. I nogle afrikanske nationer og andre steder, hvor man praktiserer flerkoneri, skal enhver, hvis forældre praktiserer flerkoneri, have speciel tilladelse til dåb, så de ved, at en socialt accepteret skik for mange i regionen ikke er accepteret i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Naturligvis findes der altid situationer, som falder udenfor de generelle retningslinjer og principper, som er årsagen til, at lokale ledere kan bede om vejledning fra erfarne ledere i bestemte sager, hvor de må have spørgsmål.

Størstedelen af Kirkens medlemmer forstår, at der ikke er blevet ændret nogle læresætninger med hensyn til LGBT-rettigheder. Kirkens lære er i overensstemmelse med Jesu Kristi liv og lære. Der er en stærk tendens blandt mange i dag til at tale om Jesus Kristus som om, at hans undervisning om kærlighed på en måde er i modstrid med hans undervisning om guddommelige befalinger. Frelserens kærlighed blev naturligvis aldrig tilbageholdt fra nogen, og hans ord, mens han hang på korset, er et eksempel på det. Men han udviste også kærlighed ved at undervise i tydelige læresætninger og stå fast mod synd gennem sommetider kraftige lektioner, som fik folk til at fornægte ham. Det er her, kirkelederne står i dag – de holder fast på det, der er lærdomsmæssigt rigtigt og forkert, mens de udviser kærlighed til alle mennesker. Kirkemedlemmer, som tror på nutidige profeter og apostle, forstår og værdsætter deres lederes hensigt med at vejlede Kirken gennem forskelligartede kulturers kompleksitet og de hurtigt skiftende sociale omstændigheder.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.